Akcjonariat

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa,  z dn. 22 stycznia 2021 r. Nr 14 (6159) pobierz ogłoszenie

Poz. 4751. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZMECHANIZOWANYCH „BUDOSTAL-8” SPÓŁKA AKCYJNA w Trzebini. KRS 0000096039. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 marca 2002 r. [BMSiG-55978/2020]

Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych „Budostal-8” Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini, ul. Sikorskiego 71, wpisana do KRS pod nr 0000096039, zgodnie z art. 16 Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa akcjonariuszy Spółki (piąte ogłoszenie) do niezwłocznego złożenia dokumentów akcji w Spółce wg zasad określonych na stronie internetowej Spółki: https://budostal8sa.com.pl/akcjonariat/.

 

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa,  z dn. 23 grudnia 2020 r. Nr 250 (6140) pobierz ogłoszenie

Poz. 73993. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZMECHANIZOWANYCH „BUDOSTAL-8” SPÓŁKA AKCYJNA w Trzebini. KRS 0000096039. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 marca 2002 r. [BMSiG-55975/2020]

Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych „Budostal-8” Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini, ul. Sikorskiego 71, wpisana do KRS pod nr 0000096039, zgodnie z art. 16 Ustawy  o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa akcjonariuszy Spółki (czwarte ogłoszenie) do niezwłocznego złożenia dokumentów akcji w Spółce wg zasad określonych na stronie internetowej Spółki: https://budostal8sa.com.pl/akcjonariat/.

 

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 23 listopada 2020 r. Nr 228 (6118) pobierz ogłoszenie

 Poz. 65015. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZMECHANIZOWANYCH „BUDOSTAL-8” SPÓŁKA AKCYJNA w Trzebini. KRS 0000096039. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 marca 2002 r.[BMSiG-55972/2020]

Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych „Budostal-8”Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini, ul. Sikorskiego 71, wpisana do KRS pod nr 0000096039, zgodnie z art. 16 Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa akcjonariuszy Spółki (trzecie ogłoszenie) do niezwłocznego złożenia dokumentów akcji w Spółce wg zasad określonych na stronie internetowej Spółki: https://budostal8sa.com.pl/akcjonariat/.

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 23 października 2020 r. Nr 208 (6098)  pobierz ogłoszenie

 Poz. 57270. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBOT ZMECHANIZOWANYCH „BUDOSTAL-8” SPOŁKA AKCYJNA w Trzebini. KRS 0000096039. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRODMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 marca 2002 r. [BMSiG-55971/2020]

Przedsiębiorstwo Robot Zmechanizowanych „Budostal-8” Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini, ul. Sikorskiego 71, wpisana do KRS pod nr 0000096039, zgodnie z art. 16 Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa akcjonariuszy Spółki (drugie ogłoszenie) do niezwłocznego złożenia dokumentów akcji w Spółce wg zasad określonych na stronie internetowej Spółki: https://budostal8sa.com.pl/akcjonariat/.

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY  Warszawa, dnia 25 września 2020 r. Nr 188 (6078)   pobierz ogłoszenie

 Poz. 49353. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBOT ZMECHANIZOWANYCH „BUDOSTAL – 8” SPOŁKA AKCYJNA w Trzebini. KRS 0000096039. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRODMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 marca 2002 r. [BMSiG-47171/2020]

Przedsiębiorstwo Robot Zmechanizowanych „Budostal-8” Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini, ul. Sikorskiego 71, wpisana do KRS pod nr 0000096039, zgodnie z art. 16 Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki (pierwsze ogłoszenie) do niezwłocznego złożenia dokumentów akcji w Spółce wg zasad określonych na stronie internetowej Spółki: https://budostal8sa.com.pl/akcjonariat/

 1. Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14.05.2020 r. podjęło uchwałę nr 16/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, a także w ustawie z dnia 15 września 2000 r.  Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz.505, z późn. zm.).Wybranym podmiotem prowadzącym Rejestr Akcjonariuszy Spółki został : Dom Maklerski SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Mogilskiej 65, nr KRS 0000033118.
 2. Informujemy, że nowe, wchodzące w życie stopniowo od 1 stycznia 2020 r. przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią, że akcje na okaziciela oraz akcje imienne spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych ;mają mieć formę zapisu elektronicznego w rejestrze akcjonariuszy. Od 1 marca 2021 r. wszystkie dotychczas wystawione dokumenty akcji z mocy prawa utracą swoją moc prawną, a prawa wynikające z akcji będą podlegały ujawnieniu w rejestrze akcjonariuszy. Od 1 marca 2021 r. wszystkie dotychczas wystawione dokumenty akcji Spółki PRZ „Budostal-8” SA  z mocy ustawy utracą swoją moc prawną, a prawa wynikające z akcji będą podlegały ujawnieniu w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez TRIGON Dom Maklerski S.A, wybrany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. TRIGON Dom Maklerski S.A. wdrożył nowy sposób komunikacji z Klientem za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość. Korzystając z e-Platformy akcjonariusze, będą mogli odpowiedzieć na wezwanie Spółki i ujawnić swoje dane w rejestrze akcjonariuszy. Aby potwierdzić swoje dane, złożyć dyspozycję ujawnienia danych w rejestrze akcjonariuszy Spółki oraz pobrać pokwitowanie złożenia akcji (z jednoczesnym pozostawieniem ich w depozycie Domu Maklerskiego) prosimy o zalogowanie się na stronie internetowej Domu Maklerskiego pod adresem https://ep.trigon.pl z użyciem następujących danych identyfikacyjnych:
 • numer NIP Spółki, (Nr NIP: 6750001490)
 • imię i nazwisko,
 • numer Pesel akcjonariusza
 • oraz liczba posiadanych akcji Spółki.

Logowanie do e-Platformy będzie możliwe od 12 października 2020 r. Akcjonariusze powinni zalogować się do e-Platformy i wykonać niezbędne czynności w terminie do 10 lutego 2021 r., wówczas od 1 marca 2021 r. będą w pełni korzystać z praw akcjonariusza. W związku z ustawowym obowiązkiem dematerializacji akcji na okaziciela i konieczności prowadzenia rejestru akcjonariuszy PRZ „Budostal-8” SA w formie elektronicznej przez podmiot do tego uprawniony, na stronie internetowej Spółki publikowane będą związane z tym ogłoszenia/informacje przeznaczone dla akcjonariuszy i nakładające na nich określone obowiązki.

Informacja Domu Maklerskiego Trigon znajduje się w zakładce ogłoszenia

 

 1. REJESTR AKCJONARIUSZY

Nowe, wchodzące stopniowo w życie od 1 stycznia 2020 r., przepisy wprowadziły szereg zmian w funkcjonowaniu spółek akcyjnych rynku niepublicznego (Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, dalej jako „Ustawa”). Od 1 marca 2021 r. wszystkie dotychczas wystawione dokumenty akcji Spółki Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych „Budostal-8” Spółka Akcyjna (dalej jako „Spółka”) z mocy ustawy utracą swoją moc prawną, a prawa wynikające z akcji będą podlegały ujawnieniu w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez Trigon Dom Maklerski S.A. (dalej jako „Dom Maklerski”), wybrany przez Walne Zgromadzenie Spółki. Ogólne informacje na temat rejestru akcjonariuszy oraz zmian wprowadzonych nowelizacją Kodeksu spółek handlowych zostały przedstawione na stronie podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki: https://rejestr.akcjonariuszy.pl/Od 1 marca 2021 roku moc prawną uzyskają wpisy w rejestrze akcjonariuszy, natomiast moc dokumentów akcji w formie papierowej wygaśnie. Zachowają one moc dowodową w zakresie wykazania uprawnień akcjonariusza względem spółki, ale tylko do 1 marca 2026 r.

 Od 1 marca 2021 roku za akcjonariuszy w stosunku do spółki będą uważane jedynie osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy.

Rejestr akcjonariuszy będzie jawny dla wszystkich akcjonariuszy w nim zapisanych oraz dla Spółki Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych „Budostal-8” Spółka Akcyjna. Rejestr akcjonariuszy będzie zawierał szereg informacji dotyczących akcjonariuszy, w tym nazwisko i imię albo firmę akcjonariusza, adres jego zamieszkania /siedziby, albo inny adres do doręczeń, a także adres poczty elektronicznej (jeżeli akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację drogą mailową).  Zgodnie z Art. 16 Ustawy Spółka jest zobowiązana do pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (publikowane wezwania). Akcjonariusz oddając dokumenty akcji Spółce, otrzymuje pokwitowanie.

UJAWNIENIE W REJESTRZE AKCJONARIUSZY

Należące do Państwa dokumenty akcji na okaziciela Spółki Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych „Budostal-8” Spółka Akcyjna  znajdują się w Depozycie Trigon Domu Maklerskiego S.A., w związku z tym ujawnienie się w rejestrze akcjonariuszy dokonuje się przy udziale Trigon Domu Maklerskiego S.A. 

Trigon Dom Maklerski S.A. wdrożył nowy sposób komunikacji z Klientem za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość. Korzystając z e-Platformy akcjonariusze, będą mogli odpowiedzieć na wezwanie Spółki i ujawnić swoje dane w rejestrze akcjonariuszy.

Aby potwierdzić swoje dane, złożyć dyspozycję ujawnienia danych w rejestrze akcjonariuszy Spółki oraz pobrać pokwitowanie złożenia akcji Spółce (z jednoczesnym pozostawieniem ich w depozycie Domu Maklerskiego) prosimy o zalogowanie się na stronie internetowej Domu Maklerskiego pod adresem https://ep.trigon.pl z użyciem następujących danych identyfikacyjnych: numer NIP Spółki, imię, nazwisko, numer Pesel akcjonariusza oraz liczba posiadanych akcji Spółki.

Logowanie do e-Platformy będzie możliwe od 12 października 2020 r.

Akcjonariusze powinni zalogować się do e-Platformy w terminie pozwalającym Spółce i Domowi Maklerskiemu na ich ujawnienie w rejestrze akcjonariuszy począwszy od 1 marca 2021 r. Z związku z powyższym Akcjonariusze, czynności konieczne do ujawnienia się w rejestrze akcjonariuszy powinni podjąć do 10 lutego 2021 r. Wówczas, od 1 marca 2021 r. będą w pełni korzystać z praw akcjonariusza.

W przypadku problemów z zalogowaniem prosimy o kontakt mailowy rejestr.akcjonariuszy@trigon.pl

Więcej informacji na temat procedury odpowiedzi na wezwanie Spółki oraz usług świadczonych przez Trigon Dom Maklerski S.A. mogą Państwo uzyskać dzwoniąc do Call Center tel.: 801 292 292, +48 126 292 292, +48 123 748 748 (opłata zgodnie z taryfą operatora) w dni robocze w godz. 10:00 – 16:00.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i został sporządzony wg stanu prawnego na 1 września  2020 r. , nie można wykluczyć zmiany tego stanu w terminie późniejszym. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego ani porady inwestycyjnej, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Akcjonariusz powinien podjąć decyzję samodzielnie lub z pomocą wybranego przez siebie doradcy. Niniejszy materiał nie stanowi również: oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani podstawy do zawarcia innej umowy lub powstania innego zobowiązania. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki powyższe informacje zostaną wykorzystane, w tym za żadne zachowania podjęte w ich następstwie ani skutki takich zachowań.

2. REGULAMIN PROWADZENIA REJESTRU AKCJONARIUSZY PRZEZ TRIGON DOM MAKLERSKI S.A. pobierz regulamin

3.KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Klauzula Informacyjna Zgodnie z ar. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, w skrócie zwane RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych „Budostal-8” Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini, ul. Gen Sikorskiego 71.
 2. Dane osobowe w postaci danych identyfikacyjnych, danych adresowych oraz danych kontaktowych są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit, c, f RODO:
 • c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • f) są niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora
 1. Pozyskane dane udostępniamy innym podmiotom tylko w uzasadnionych przypadkach na podstawie i w granicach prawa.
 2. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 3. Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany i nie dokonujemy profilowania.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane oraz przechowywane tak długo, jak jest to wymagane przez przepisy prawa lub jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).
 8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do korzystania z naszych usług. W niektórych przypadkach podanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Powyższy tekst spełnia obowiązek informacyjny w rozumieniu art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Administratorem danych  przez pocztę email: a.rydz@budostal8sa.com.pl

 

 

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 30 marca 2022 r. Nr 62 (6461) Poz. 17238. pobierz ogłoszenie

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBOT ZMECHANIZOWANYCH „BUDOSTAL-8” SPÓŁKA AKCYJNA w Trzebini. KRS 0000096039. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 marca 2002 r. [BMSiG-16787/2022]

Zarząd Przedsiębiorstwa Robot Zmechanizowanych „Budostal-8” Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini przy ul. gen. Sikorskiego 71, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 ksh oraz art. 24.1 Statutu Spółki, postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 kwietnia 2022 r., w siedzibie Spółki, o godz. 1100, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2021 roku.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.,
   • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.,
   • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r.,
   • udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021 r.,
   • pokrycia straty Spółki za 2021 r.
 1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje Akcjonariuszom, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez Trigon Dom Maklerski S.A., co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

 

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 2 kwietnia 2021 r. Nr 64 (6209) pobierz ogłoszenie

Poz. 22137. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZMECHANIZOWANYCH „BUDOSTAL – 8” SPÓŁKA AKCYJNA w Trzebini. KRS 0000096039. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 marca 2002 r. [BMSiG-21080/2021]

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Zmechanizowanych „Budostal-8” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Trzebini przy ul. gen. Sikorskiego 71, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24.1 Statutu Spółki, postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 5 maja 2021 r. Obrady rozpoczną się o godzinie 1100, w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok,
  2. podziału zysku,
  3. udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku,
  4. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu po dokonaniu zmian.
 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowana zmiana Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść art. 10:

„Art. 10.

10.1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

10.2. Spółka może zorganizować obrót swoimi akcjami pomiędzy osobami trzecimi albo zlecić zorganizowanie i prowadzenie takiego obrotu.”

Proponowana treść art.10:

„10.1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

10.2. Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym w postaci elektronicznej. Rejestr prowadzi podmiot wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

10.3. Rejestr akcjonariuszy jest jawny dla Spółki i każdego akcjonariusza. Na żądanie akcjonariusza podmiot prowadzący Rejestr Akcjonariuszy wystawia imienne świadectwo rejestrowe.

10.4. Wobec Spółki uważa się za akcjonariusza osobę wpisaną do Rejestru Akcjonariuszy prowadzonego przez podmiot wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

10.5. Spółka może zorganizować obrót swoimi akcjami pomiędzy osobami trzecimi albo zlecić zorganizowanie i prowadzenie takiego obrotu.”

Dotychczasowa treść art. 36:

„Artykuł 36

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”

Proponowana treść art. 36:

„Artykuł 36

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i na swej stronie internetowej.”

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom uprawnionym z akcji oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki prowadzonego przez Trigon Dom Maklerski S.A., 31-545 Kraków, ul. Mogilska 65, na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

 


MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY  Warszawa, dnia 22 kwietnia 2020 r. Nr 78 (5968)   pobierz ogłoszenie 

Poz. 19025. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZMECHANIZOWANYCH „BUDOSTAL-8” SPÓŁKA AKCYJNA w Trzebini. KRS 0000096039. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,  XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 marca 2002 r. [BMSiG-18567/2020]

Na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24.1 Statutu Spółki Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Zmechanizowanych „Budostal-8” SA postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 14 maja 2020 r. Obrady rozpoczną się o godzinie 1100 w siedzibie Spółki, w Trzebini przy ul. gen. Sikorskiego 71, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 8. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok,
 9. podziału zysku za 2019 rok,
 10. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,
 11. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej na X kadencję.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na X kadencję.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru instytucji finansowej do przeprowadzenia dematerializacji akcji na okaziciela oraz prowadzenia rejestru elektronicznego akcjonariuszy Spółki.
 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.